Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là


Câu 14706 Vận dụng cao

Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tài nguyên có triển vọng lớn trong xu thế mở cửa và hội nhập hiện nay => tạo thuận lợi để nước ta giao lưu phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Xem lời giải

...