Đâu là nguồn lực tạo điều kiện để nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới?


Câu 14708 Vận dụng cao

Đâu là nguồn lực tạo điều kiện để nước ta mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định từ khóa là: “tạo điều kiện”, thể hiện vai trò là điều kiện cơ sở để nước ta xây dựng và thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập.

Xem lời giải

...