Cho phản ứng xảy ra với khí độc CO: (2CO( k )( rm( )) + ( rm( ))(O_2)( k ) -> ( rm( ))2C(O_2)( k ) ). Biết hệ số nhiệt Van’t Hoff của phản ứng là (gamma )  = 2. Nếu tăng nhiệt độ của phản ứng từ 30oC lên 180oC thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?


Câu 147188 Thông hiểu

Cho phản ứng xảy ra với khí độc CO: \(2CO\left( k \right){\rm{ }} + {\rm{ }}{O_2}\left( k \right) \to {\rm{ }}2C{O_2}\left( k \right)\). Biết hệ số nhiệt Van’t Hoff của phản ứng là \(\gamma \)  = 2. Nếu tăng nhiệt độ của phản ứng từ 30oC lên 180oC thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về hệ số nhiệt Van’t Hoff

Biểu thức tính hệ số nhiệt độ Van’t Hoff là

\(\dfrac{{{v_{{t_2}}}}}{{{v_{{t_1}}}}} = {\gamma ^{\dfrac{{{t_2} - {t_1}}}{{10}}}}\)

Trong đó: \({v_{{t_1}}},{v_{{t_2}}}\)là tốc độ phản ứng ở 2 nhiệt độ t1 và t2

    \(\gamma \) là hệ số nhiệt độ Van’t Hoff

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.