Cho phản ứng của các chất ở thể khí: (aA + bB -> cC ). Khi nồng độ A và B tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng cũng tăng lên 2 lần. Tổng hệ số a+b là


Câu 147191 Vận dụng

Cho phản ứng của các chất ở thể khí: \(aA + bB \to cC\). Khi nồng độ A và B tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng cũng tăng lên 2 lần. Tổng hệ số a+b là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng lý thuyết về định luật tác dụng khối lượng, biểu thức tính tốc độ phản ứng

- Nội dung định luật tác dụng khối lượng: Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỉ lệ với tích số nồng độ các chất tham gia phản ứng với số mũ thích hợp

+ Lưu ý: Định luật tác dụng khối lượng chỉ đúng cho các phản ứng đơn giản, đó là phản ứng một chiểu, chỉ qua một giai đoạn từ chất phản ứng tạo ra sản phẩm

- Biểu thức tính tốc độ phản ứng

Cho phản ứng đơn giản có dạng: aA + bB → cC + dD

\(v = k.C_A^a.C_B^b\)

Trong đó: k là hằng số tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng và nhiệt độ

    CA, CB là nồng độ (M) chất A, B tại thời điểm đang xét

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.