Hợp chất CH3-CH2-NH2 có tên thay thế là


Câu 1474 Thông hiểu

Hợp chất CH3-CH2-NH2 có tên thay thế là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...