Cho các amin sau : etylamin ; anilin ; đimetylamin ; trimetylamin. Số amin bậc II là


Câu 1481 Vận dụng

Cho các amin sau : etylamin ; anilin ; đimetylamin ; trimetylamin. Số amin bậc II là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon

Xem lời giải

...