Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của :


Câu 1482 Vận dụng

Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...