Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?


Câu 1483 Thông hiểu

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon

Xem lời giải

...