Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?


Câu 1489 Thông hiểu

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...