Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường ?


Câu 1494 Nhận biết

Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...