Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng ?


Câu 1496 Thông hiểu

Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...