Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Câu 1501 Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...