Các nguồn phát ánh sáng trắng là:


Câu 15085 Nhận biết

Các nguồn phát ánh sáng trắng là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...