Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu:


Câu 15087 Thông hiểu

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...