Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:


Câu 15195 Nhận biết

Trong tác dụng sinh học của ánh sáng. Năng lượng ánh sáng đã biến thành:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...