Đốt cháy 1 amin A thu được ((n)_(((H)_(2))O))-((n)_(C((O)_(2))))=1,5((n)_(a min )) thì amin đó là


Câu 1531 Nhận biết

Đốt cháy 1 amin A thu được ${{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}=1,5{{n}_{a\min }}$ thì amin đó là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...