Giả sử hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ([ (a;b) ] ) và (k ) là một số thực trên (R ). Cho các công thức: a) (_a^a (f( x )) = 0 ) b) (_a^b (f( x ))  = _b^a (f( x )) )  c) (_a^b (kf( x ))  = k_a^b (f( x )) ) Số công thức sai là:


Câu 1533 Nhận biết

Giả sử hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\left[ {a;b} \right]\) và \(k\) là một số thực trên \(R\). Cho các công thức:

a) \(\int\limits_a^a {f\left( x \right)dx} = 0\)

b) \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_b^a {f\left( x \right)dx} \) 

c) \(\int\limits_a^b {kf\left( x \right)dx}  = k\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

Số công thức sai là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.