Đây không phải là đặc điểm chung của vùng núi Đông Bắc:


Câu 15490 Nhận biết

Đây không phải là đặc điểm chung của vùng núi Đông Bắc:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...