Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta ?


Câu 15498 Vận dụng

Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mối quan hệ chặt chẽ thể hiện sự tác động qua lại giữa đồi núi – đồng bằng.

Xem lời giải

...