Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với đồng bằng của nước ta là :


Câu 15499 Vận dụng

Tác động tiêu cực của địa hình miền núi đối với đồng bằng của nước ta là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định từ khóa “tác động tiêu cực” là tác động xấu.

Xem lời giải

...