Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do:


Câu 15500 Vận dụng

Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ nguồn gốc hình thành đồng bằng ven biển.

Xem lời giải

...