Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho :


Câu 15503 Vận dụng

Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định từ khóa “đồi núi thấp”.

Xem lời giải

...