Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do:


Câu 15504 Vận dụng cao

Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm hình thái của đồng bằng sông Cửu Long: độ cao, bề mặt địa hình.

Xem lời giải