Khó khăn chủ yếu của vùng đồi núi là:


Câu 15505 Nhận biết

Khó khăn chủ yếu của vùng đồi núi là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...