Bão, lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng là thiên tai xảy ra chủ yếu ở vùng


Câu 15511 Vận dụng

Bão, lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng là thiên tai xảy ra chủ yếu ở vùng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ các loại thiên tai chủ yếu xảy ra ở vùng núi và đồng bằng nước ta.

Xem lời giải

...