Thích hợp nhất đối với việc trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả là địa hình của:


Câu 15514 Vận dụng

Thích hợp nhất đối với việc trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả là địa hình của:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...