Việc khai thác, sử dụng hợp lí miền đồi núi không chỉ giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của miền này, mà còn có tác dụng bảo vệ sinh thái cho cả vùng đồng bằng bởi


Câu 15520 Vận dụng cao

Việc khai thác, sử dụng hợp lí miền đồi núi không chỉ giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của miền này, mà còn có tác dụng bảo vệ sinh thái cho cả vùng đồng bằng bởi


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ về:

- Mối quan hệ giữa đồi núi  và đồng bằng

- Vai trò tác đông qua lại của chúng.

Xem lời giải

...