Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?


Câu 15543 Thông hiểu

Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...