Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là :


Câu 1556 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Bảo toàn nguyên tố O:\({n_{{O_2}}} = {n_{C{O_2}}} + \dfrac{{{n_{{H_2}O}}}}{2}\)=>\({n_{{N_2}(kk)}} = 4.{n_{{O_2}(p/u)}}\)

- Đốt amin ngoài không khí:

            nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí

- nC = nCO2; nH = 2nH2O; nN = 2nN2

=> nC : nH : nN => CTPT

Xem lời giải

...