Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và có 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X có CTPT là


Câu 1558 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và có 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X có CTPT là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- nN trong X = 2nN2

- nCO2 = n kết tủa, m bình tăng = mCO2 + mH2O

- Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố và lập tỉ lệ nC : nH : nN

Xem lời giải

...