Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở :


Câu 15595 Thông hiểu

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở :


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...