Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có chung chủ quyền trên biển Đông với Việt Nam là:


Câu 15598 Vận dụng

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có chung chủ quyền trên biển Đông với Việt Nam là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam trang  4- 5: Lược đồ thể hiện Việt Nam trong Đông Nam Á.

Xem lời giải

...