Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thủy hải sản ?


Câu 15599 Vận dụng

Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thủy hải sản ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đánh giá vai trò của mỗi dạng địa hình và sử dụng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án đúng nhất.

Xem lời giải

...