Lượng ẩm cao do biển Đông mang lại đã ảnh hưởng như thế nào đối với cảnh quan thiên nhiên nước ta?


Câu 15602 Vận dụng cao

Lượng ẩm cao do biển Đông mang lại đã ảnh hưởng như thế nào đối với cảnh quan thiên nhiên nước ta?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Độ ẩm cao sẽ giúp cây cối sinh trưởng, phát triển tốt.

Xem lời giải

...