Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì :


Câu 15603 Thông hiểu

Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...