Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hai khối khí hoạt động theo mùa là:


Câu 15607 Nhận biết

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hai khối khí hoạt động theo mùa là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...