Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta


Câu 15613 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...