Trong câu thơ: "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (Truyện Kiều - Nguyễn Du), "Gió đông" ở đây là


Câu 15619 Vận dụng

Trong câu thơ: "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông" (Truyện Kiều - Nguyễn Du), "Gió đông" ở đây là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Hoa đào là đặc trưng  ngày Tết của người dân  miền Bắc.

Xem lời giải

...