Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến hoạt động


Câu 15620 Vận dụng

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến hoạt động


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xét xem hoạt động kinh tế nào phụ thuộc trực tiếp vào các điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu..)

Xem lời giải

...