Đặc điểm khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác so với vùng Nam Bộ là


Câu 15622 Vận dụng

Đặc điểm khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác so với vùng Nam Bộ là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ đặc trưng về mùa mưa của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Xem lời giải

...