Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta:


Câu 15626 Vận dụng

Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ độ

=> Khí hậu nước ta có sự thay đổi từ Bắc vào Nam.

=> Liên hệ kiến thức để tìm ra sự thay đổi đó.

Xem lời giải

...