Đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam


Câu 15627 Vận dụng cao

Đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông và các khối khí hoạt động theo mùa.

Xem lời giải

...