Hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là:


Câu 15647 Nhận biết

Hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...