Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến hoạt động sản xuất


Câu 15648 Nhận biết

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến hoạt động sản xuất


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gợi ý: hoạt động kinh tế phụ thuộc điều kiện tự nhiên nhiều nhất (đất, nước, khí hậu,….)

Xem lời giải

...