Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Câu 1565 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặt CTPT trung bình của 2 amin là ${C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 3}}N$

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn khối lượng :${m_{\left( {{{\rm{O}}_{\rm{3}}},{\rm{ }}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}} \right)}} = {m_O}$

Bảo toàn nguyên tố O : $2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 2{n_{{O_2}}}$

Xem lời giải

...