Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là: (n_(C(O_2))):(n_((H_2)O))= 7 : 10. Hai amin trên là:


Câu 1566 Thông hiểu

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là: ${n_{C{O_2}}}:{n_{{H_2}O}}$= 7 : 10. Hai amin trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Gọi CTPT trung bình cho 2 amin là ${C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 3}}N$

Bảo toàn nguyên tố : nC = nCO2;  nH = 2nH2O

Xem lời giải

...