Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc  làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại được biểu hiện:


Câu 15663 Vận dụng

Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc  làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại được biểu hiện:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gợi ý: lưu ý từ khóa “quá trình phong hóa hóa học”

Xem lời giải

...