Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm cho sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn, dốc là


Câu 15666 Vận dụng

Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm cho sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn, dốc là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gợi ý: Liên hệ với đặc điểm địa hình nước ta để giải thích.

Xem lời giải

...