Khu vực có chế độ nước sông chênh lệch rất lớn giữa mùa lũ và mùa cạn ở nước ta là


Câu 15667 Vận dụng

Khu vực có chế độ nước sông chênh lệch rất lớn giữa mùa lũ và mùa cạn ở nước ta là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gợi ý: Liên hệ bài gió mùa để tìm ra đặc điểm chế độ mưa của mỗi vùng =>chỉ ra được chế độ nước sông.

Xem lời giải

...