Biện pháp nào không thích hợp để hạn chế tính thất thường của khí hậu tới sản xuất nông nghiệp ở nước ta?


Câu 15668 Vận dụng

Biện pháp nào không thích hợp để hạn chế tính thất thường của khí hậu tới sản xuất nông nghiệp ở nước ta?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gợi ý:

Từ những tác động của tính thất thường trong khí hậu đến sản xuất nông nghiệp

=> suy ra được biện pháp nào phù hợp và không phù hợp để áp dụng.

Xem lời giải

...